Małgorzata Wachowiak-Zielińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Wachowiak-Zielińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 1997 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Małgorzata Wachowiak-Zielińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura genetyczna haploidalnego i genetycznie rozmnażającego się mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (Musci, Hylocomiaceae) z obszaru Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Zieliński

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, prof. dr hab. Jerzy Szweykowski

Dyplom nr 1617.


Gdańsk, 19 czerwca 1997 r.