Marianna Soroka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marianna Soroka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 1997 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Marianna Soroka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura genetyczna inwazyjnego gatunku małża Dreissena polymorpha (Pallas) z obszaru Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: był prof. US, dr hab. Roman Zieliński

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, prof. AR w Szczecinie, dr hab. Piotr Masojć

Dyplom nr 1598.


Gdańsk, 03 kwietnia 1997 r.