Borys Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Borys Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 1998 roku

magister Biotechnologii

Borys Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcja genów pcnBrelA Escherichia coli w biologii plazmidów i bakteriofagów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Dyplom nr 1739.


Gdańsk, 21 grudnia 1998 r.