Janina Dziekońska-Rynko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janina Dziekońska-Rynko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 1998 roku

magister Biologii

Janina Dziekońska-Rynko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych Ascaridida na aktywność enzymów proteolitycznych w niektórych organach żywiciela”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Jabłonowski, prof. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 1697.


Gdańsk, 16 czerwca 1998 r.