Jolanta Tyborowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Tyborowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 maja 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Jolanta Tyborowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Klonowanie i ekspresja genów gE i gl segmentu krótkiego wirusów PRV (ADV) i BHV-1 w wirusie owadzim bakulowirus AcNPV”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogusław Szewczyk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska, doc. dr hab. Andrzej Okruszek

Dyplom nr 1766.


Gdańsk, 14 maja 1999 r.