Joanna Izdebska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Izdebska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 1999 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Joanna Izdebska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stawonogi pasożytnicze żubra Bison bonasus (L.) z Puszczy Białowieskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Sławomir Kadulski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Dróżdż, prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Dyplom nr 1757.


Gdańsk, 16 kwietnia 1999 r.