Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 1999 roku

magister Biologii

Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ białka IHF Escherichia coli na replikację plazmidów zawierających orip15A”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Kur

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. UW, dr hab. Krystyna Wolska

Dyplom nr 1745.


Gdańsk, 12 lutego 1999 r.