Małgorzata Zbawicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Zbawicka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2000 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Małgorzata Zbawicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie i transmisja mitochondrialnego DNA w populacji omułka Mytilus trossulus z polskiego wybrzeża”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 1948.


Gdańsk, 04 stycznia 2001 r.