Beata Szostakowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Szostakowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2001 roku

magister Biologii

Beata Szostakowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja występujących w Bałtyku nicieni z rodziny Anisakidae, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Hysterothylacium, przy użyciu technik molekularnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Przemysław Myjak

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Rokicki, prof. dr hab. Halina Wędrychowicz

Dyplom nr 1998.


Gdańsk, 21 maja 2001 r.