Zbigniew Tukaj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Tukaj

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 lipca 1996 roku

doktor nauk przyrodniczych

Zbigniew Tukaj

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Fizjologiczne i strukturalne skutki działania substancji ropopochodnych na planktonowe glony chlorokokkowe z rodzaju Scenedesmus

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Burczyk, prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Stanisław Więckowski

Dyplom nr 315.


Gdańsk, 08 stycznia 1997 r.