Jacek Herbich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Herbich

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 czerwca 1995 roku

doktor nauk przyrodniczych

Jacek Herbich

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie roślinności dolin w krajobrazie młodo glacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Faliński, prof. dr hab. Romuald Olaczek, prof. dr hab. Hanna Piotrowska

Dyplom nr 295.


Gdańsk, 20 lutego 1996 r.