Piotr Sergiusz Walentynowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Sergiusz Walentynowicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 czerwca 2014 roku

Piotr Sergiusz Walentynowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Uwarunkowania wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. dr hab. inż. Stefan Trzcielinski, prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz, prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Dyplom nr 764.


Gdańsk, 30 czerwca 2014 r.