Karolina Kierlańczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karolina Kierlańczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 października 2014 roku

Karolina Kierlańczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hieronim Derdowski w Ameryce (1885-1902)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner, prof. dr hab. Jan Walkusz

Dyplom nr 3824.


Gdańsk, 10 października 2014 r.