Małgorzata Niesiobędzka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Niesiobędzka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 06 listopada 2014 roku

Małgorzata Niesiobędzka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Wojciech Zaleśkiewicz, prof. dr hab. Barbara Jadwiga Kożusznik, prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Dyplom nr 779.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.