Witold Kajetan Sobczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Witold Kajetan Sobczak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 grudnia 2014 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Witold Kajetan Sobczak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wolność myśli, sumienia i religii - poszukiwanie standardu europejskiego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Jerzy Brunon Menkes, prof. dr hab. Janusz Symonides, prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Dyplom nr 785.


Gdańsk, 08 grudnia 2014 r.