Marcin Kalinowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Kalinowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 stycznia 2015 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Marcin Kalinowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dojrzałość rynku akcji. Istota, determinanty, pomiar”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Małgorzata Anna Zaleska, prof. dr hab. Leszek Tomasz Dziawgo, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 797.


Gdańsk, 28 stycznia 2015 r.