Małgorzata Stasiłojć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Stasiłojć

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2015 roku

mgr biotechnologii

Małgorzata Stasiłojć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Szczepionka przeciwko Helicobacter pylori oparta o przetrwalniki bakterii Bacillus subtilis

Spore-based vaccine against Helicobacter pylori

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Obuchowski

Kopromotor: prof. Ezio Ricca (Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, Włochy)

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Sylwia Justyna Jafra, prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki

Dyplom nr 3957.


Gdańsk, 07 października 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract65.12 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie65.58 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.45 MB
PDF icon recenzja 21.89 MB