Joanna Krzewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Krzewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 maja 2001 roku

mgr Biologii

Joanna Krzewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularny mechanizm działania oraz charakterystyka biochemiczna mitochondrialnego białka opiekuńczego Hsp78 z drożdży Saccharomyces cerevisiae

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: Dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Lipińska, Prof. dr hab. Piotr Stępień

Gdańsk, 22 maja 2001 r.