Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Bernda Barona von Maydell | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk-Oliwa
ul. Bażyńskiego 1a, p. 306
tel. (+58) 523 25 84 lub wew 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
http://ug.edu.pl/pl/info_dla_med
Gdańsk, 18.06.2013 r.

INFORMACJA PRASOWA

Senat UG nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Berndowi Baronowi von Maydell, wybitnemu uczonemu o międzynarodowej renomie, ekspertowi z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego.

Profesor Bernd Baronon von Maydell otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań polskich do standardów europejskich i zacieśnianie współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych(Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 36/13 z dnia 13 czerwca 2013 roku). Posiedzenie Senatu UG odbyło się 13 czerwca 2013 roku, a wniosek złożył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wniosek referował prof. Jakub Stelina, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.

Uroczystość nadania tego najwyższego akademickiego zaszczytu odbędzie się 2 października 2013 roku, w czasie inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Gdański.

Profesor Bernd von Maydell jest uczonym o międzynarodowej renomie, wybitnym ekspertem z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego. Związany z Uniwersytetem w Marburgu (doktorat) oraz w Bonn (habilitacja), piastował stanowisko profesora zwyczajnego prawa socjalnego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oraz profesora zwyczajnego prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego na Uniwersytecie w Bonn, był dyrektorem Instytutu Maxa Plancka – Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego w Monachium i jednocześnie profesorem honorowym na Uniwersytecie w Monachium. Pracę w instytucjach naukowych łączył z działalnością doradczą w różnych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie reform zabezpieczenia społecznego (m.in. kraje bałtyckie, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja). Bliskie są związki Profesora von Maydella z Polską – był m.in. ekspertem w procesie transformacji polskiego prawa po 1989 roku, a z jego rad korzystały zarówno władze państwowe, jak i związek zawodowy „Solidarność” (na szczególną uwagę zasługuje obszerny projekt rozwiązań w zakresie polityki zdrowotnej Polski w celu adaptacji legislacji do wymagań Unii Europejskiej). Wspierał polskich uczonych, przede wszystkim specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w uzyskiwaniu staży naukowych w niemieckich instytucjach naukowo-badawczych. Szczególnie bliska była współpraca Profesora von Maydella z Uniwersytetem Gdańskim i profesorem Czesławem Jackowiakiem.

Profesor von Maydell naukowe zainteresowania koncentruje się na problemach prawa cywilnego (m.in. w obszarze świadczeń odszkodowawczych, prawa rodzinnego), prawa pracy (stosunki pracownik-pracodawca, strajki, ubezpieczenie na życie) i prawa socjalnego (problemy inwalidztwa, zabezpieczenia na starość, prawne i społeczne aspekty bezrobocia czy socjalne zabezpieczenie rolników), a jego imponujący dorobek naukowy obejmuje 415 pozycji.

Jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych organizacji naukowych i stowarzyszeń i był honorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej; został także powołany na zagranicznego członka naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Po przejściu na emeryturę (2002 rok) Profesor von Maydell nadaj pozostaje aktywny zawodowo – współpracuje z Komisją Ekspertów Fundacji Bertelsmanna („Cele w polityce starości”) i kieruje grupą projektową Europejskiej Akademii w Bad Neuenahr.

Biogram prof. von Maydella