Komunikat Kanclerza UG w sprawie umów, porozumień i ugód | Serwis główny UG

Komunikat Kanclerza UG w sprawie umów, porozumień i ugód

Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominam o obowiązującym zarządzeniu nr 19/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód: http://www.arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=1762

Projekty umów, porozumień i ugód, z których wynikają zobowiązania finansowe dla Uniwersytetu Gdańskiego, wymagają uprzedniej akceptacji:

  1. Kierownika jednostki organizacyjnej, w której kompetencji leży merytoryczne prowadzenie spraw danego rodzaju lub osoby przez niego upoważnionej – w zakresie ich kompetencji,
  2. Kierownika Działu Zamówień Publicznych lub osoby przez niego upoważnionej – w zakresie ich kompetencji,
  3. Radcy prawnego pod względem formalno-prawnym,
  4. Kwestora lub osoby upoważnionej – kontrasygnata finansowa.

Po podpisaniu umowy przez strony, oryginał umowy należy przekazać do Sekcji ds. Rozliczeń  w celu jej zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Umów.

Po ujęciu umowy w Centralnym Rejestrze Umów i nadaniu numeru, Sekcja ds. Rozliczeń przesyła skan umowy do jednostki merytorycznej odpowiedzialnej za jej realizację. Niezależnie od tego, pracownicy uczelni, mogą się zwracać do Sekcji ds. Rozliczeń w celu udostępnienia treści umów. Do końca października br., umowy będą udostępniane dwutorowo tj.  poprzez system EZD oraz mailowo, natomiast poczynając od 1 listopada br. skany umów udostępniane będą przez Sekcję ds. Rozliczeń tylko za pośrednictwem systemu EZD.

Kontakt do Sekcji ds. Rozliczeń: 
telefon: +48 58 523 21 57
mgr Joanna Łozińska, e-mail: joanna.lozinska@ug.edu.pl
mgr Katarzyna Meger, e-mail: katarzyna.meger@ug.edu.pl

 

dr Mirosław Czapiewski
Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego

ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat.pdf189.93 KB