Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca zamknięcia możliwości wprowadzania informacji z udzielonych w 2016 roku zamówień do Rejestru do 30 tyś euro. | Serwis główny UG

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca zamknięcia możliwości wprowadzania informacji z udzielonych w 2016 roku zamówień do Rejestru do 30 tyś euro.

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca zamknięcia możliwości wprowadzania informacji  z udzielonych zamowień w 2016 roku, na podstawie dokumentów księgowych wystawionych w 2016 roku do "Rejestru zamówień publicznych udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu na podstawie art. 98 ust. 4 tej ustawy, w tym zamówień udzielonych na podstawie art., 4 pkt 8”, potocznie zwanym rejestrem do 30 tyś euro.

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że na mocy art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych, Uniwersytet Gdański sporządza i przekazuje  Prezesowi Urzędu Zamówień  Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach do dnia 1 marca każdego roku nastepującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego br. istnieje możliwość wprowadzania do ww. Rejestru, informacji o udzielonych zamówieniach w 2016 roku, na które wystawione były dokumenty księgowe w 2016 roku. 

Prosimy Państwa o zweryfikowanie stanu posiadamych dokumentów księgowycyh oraz zastosowanie się do powyższego.

Uwaga:

Informujemy jednocześnie, że Portal Intranetowy w tym aplikacja "Rejestr do 30 tyś euro",  automatycznie generuje niezbędne raporty.  W związku z tym nie ma obowiązku tworzenia  przez Państwa osobnych  zestawień i przesyłania ich do DZP UG, jak to było wymagane w latach ubiegłych.

Jacek Jętczak 

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Kierownik Sekcji Realizacji Umów