X edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych | Serwis główny UG

X edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

Do udziału w konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także uczelnie i promotorów za zgodą autora.

Autorom najlepszych prac kapituła przyznaje:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Prace można nadsyłać do 1 czerwca 2017 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie WWW NBP