Promocja nowej książki prof. Jerzego Zajadło na Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
http://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 09.06.2017 r.

INFORMACJA PRASOWA

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na spotkanie z prof. Jerzym Zajadło, podczas którego promowana będzie książka pt. „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa”.

Czas: 13 czerwca 2017, godz. 17:00
Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53
Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Z recenzji prof. Wiktora Osiatyńskiego:

„Bohaterami” książki są casusy sądowe i sędziowie wydający omawiane orzeczenia. Jej unikalny w Polsce charakter polega na tym, że Autor nie ogranicza się w formie narracyjnej do przedstawienia poglądów sędziów, lecz koncentruje się na orzeczeniach sądowych. Przybliża w ten sposób polskim czytelnikom istotę amerykańskiej jurysprudencji. Jerzy Zajadło przekonująco ukazuje rolę ideologii, głównie zresztą prawnonaturalnej, w sądowych sprawach niewolniczych, wprowadzając niezwykle ważne pojęcie „nieposłuszeństwa sędziowskiego". Co więcej, Autor pokazuje, że bardzo często sprawa niewolnictwa była tylko poboczna – w gruncie rzeczy chodziło o interpretację Konstytucji (...). W tej perspektywie największą bodaj zaletę pracy profesora Zajadło upatrywać należy w fakcie, że w gruncie rzeczy jest to książka o konserwatyzmie prawa oraz o konfliktach między prawem a moralnością. W grę wchodzą prawa naturalne, obyczaje, interesy, co w konsekwencji prowadzi do konfliktu między prawem pozytywnym a moralną potrzebą nieposłuszeństwa. W książce Jerzego Zajadło dylematy sędziowskiego sumienia są analizowane wszechstronnie.

Biogram autora książki

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło (rocznik 1954) ukończył na Uniwersytecie Gdańskim studia z zakresu prawa (1973-1977) oraz filozofia (2013-2015). Z  Uniwersytetem Gdańskim jest związany od początku swojej zawodowej drogi.  W 1983 roku na podstawie rozprawy pt. Prawo natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Sylwestrzaka uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UG. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Formuła Radbrucha. Filozofia prawna na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury w 2001 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalności: filozofia prawa, teoria prawa. W 2005 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.  W 1981 roku odbył staż w Council of Europe – Human Rights Division, a w latach 1985-86 na Uniwersytecie w Kolonii w ramach stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Aplikację i egzamin sędziowski zdał w roku 1986.


Obecnie jest kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz Studiów Doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Prof. Jerzy Zajadło jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, a swoje zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problemu prawa naturalnego, początkowo w ramach tzw. nowożytnej szkoły prawa natury XVII i XVIII wieku, obecnie głównie na tle współczesnej niemieckiej filozofii prawa. Jest autorem około 300 opracowań naukowych (monografie, redakcje opracowań zbiorowych, studia i artykuły, glosy, recenzje, hasła encyklopedyczne), w tym w szczególności:

- cyklu prac w postaci monografii i artykułów na temat współczesnej niemieckiej filozofii prawa

- cyklu prac w postaci monografii i artykułów na temat statusu metodologicznego filozofii prawa

- cyklu prac w postaci monografii i artykułów na temat filozofii prawa międzynarodowego

- opracowania nowatorskiej koncepcji tzw. trudnych przypadków (hard cases).

Do ważniejszych dzieł należą m.in.  „Filozofia prawa” (Wydawnictwo Naukowe PWN 2009), „Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach” (LexisNexis Polska 2013), „Po co prawnikom filozofia prawa?” (Wolters Kluwer Polska 2008) czy „Wymowa prawnicza” (Wydawnictwo C.H.Beck 2014).

Za osiągnięcia dydaktyczne został wyróżniony nagrodą „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2007 rok).

 

Zaproszenie