fbpx Równość płci w badaniach i innowacjach – projekt naukowy na Uniwersytecie Gdańskim w ramach Programu Horyzont 2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Równość płci w badaniach i innowacjach – projekt naukowy na Uniwersytecie Gdańskim w ramach Programu Horyzont 2020

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 25 84
e-mail: biuro.rzecznika@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 21.07.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Na Uniwersytecie Gdańskim realizowany będzie projekt Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans (MINDtheGEPs), którego celem jest stworzenie na uczelni  planu instytucjonalnych działań oraz wypracowanie mechanizmów, prowadzących do promowania równości kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach. Projekt otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej z prestiżowego Programu Horyzont 2020 i będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum.

Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla UG przewidziano ponad 200 tys. euro.

Projekt jest kierowany przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, przewodnicząca rektorskiej Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki,

W Uniwersytecie Gdańskim projekt będzie realizowany w formule wykraczającej poza jeden wydział, w jego wdrażanie poza pracownikami MWB UG i GUMed zaangażowani będą przede wszystkim pracownicy następujących jednostek: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi – mgr Izabela Raszczyk, Wydziału Nauk Społecznych – dr Magdalena Żadkowska i prof. UG, dr hab. Natasza Kossakowska-Berezecka oraz Wydziału Biologii i Wydziału Ekonomicznego.

Głównym celem projektu, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, jest stworzenie w UG planu działań instytucjonalnych (Plan Równości Płci, ang. Gender Equality Plan), prowadzących do promowania równości kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach. Promowanie równości płci jest jednym z priorytetów polityk UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą programu Horyzont 2020, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami badawczymi.

Planowane działania mają na celu zwiększenie udziału kobiet w organach decyzyjnych i kierowniczych uczelni, powoływanie rzecznika ds. równości płci oraz prowadzenie otwartych i skierowanych do określonych grup pracowników szkoleń a także monitorowanie procesów rekrutacji i awansów na stanowiska naukowe i administracyjne pod kątem równości szans. Środki uzyskane w ramach projektu MindtheGEPs powinny pozwolić na zorganizowanie szeregu działań mających na celu podniesienie świadomości kadry akademickiej w zakresie realizowania polityki równych szans kobiet i mężczyzn, a także pozwolić na opracowanie planu działań zmierzających do przyśpieszenia zmian strukturalnych i stosowania integracyjnego podejścia.

Liderem międzynarodowego konsorcjum jest Università degli Studi di Torino (Włochy). Poza Uniwersytetem Gdańskim w badaniach uczestniczyć będą także następujące instytucje: National Research Council (Włochy), Institute of Technology Tralee (Irlandia), Uniwersytet Jagielloński (Polska), School of Electrical Engineering-University of Belgrade (Serbia), Fundacion para la promocion de la Innovacion, Investigacion Y Desarrollo Tecnologico en la Industria de la Automocion de Galicia (Hiszpania), Knowledge and Innovation (Włochy), Uppsala University (Szwecja), Elsevier (Holandia).

Projekt MINDtheGEPs jest kontynuacją realizowanego przez UG w latach 2017-2020, w ramach programu Horyzont 2020, projektu STARBIOS 2 – Structural Transformation to Attain Responsible Bioscience, koordynowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką. Dało to podstawy do powołania w UG rektorskiej Komisji do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności uczelni i pozwolił na zwrócenie uwagi na potrzebę zdiagnozowania sytuacji kobiet i mężczyzn w UG. Efektem realizacji projektu STARBIOS2 jest m.in. raport: „Kobiety w nauce – Zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci”, który już wkrótce będzie ogólnie dostępny.

Projekt będzie realizowany w ramach tematu H2020 - Swafs-09-2018-2019-2020 „Wspieranie organizacji badawczych we wdrażaniu Planów Równości Płci”.