fbpx Troje absolwentów UG z nagrodami GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Troje absolwentów UG z nagrodami GTN i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 25 84
e-mail: biuro.rzecznika@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 25.09.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Dr Agnieszka Jędruch, dr Marta Cebera oraz dr inż. Paweł Mazierski – troje absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców do 35. roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureaci zostali docenieni za działania naukowe tematycznie związane z zakresem działania Wydziałów Towarzystwa.

Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska przyznano po raz 45.
Wyróżnienia otrzymało trzech absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego i dwoje absolwentów Politechniki Gdańskiej łącznie w pięciu dziedzinach:

  • w dziedzinie nauk o Ziemi - dr Agnieszka Jędruch
  • w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - dr Marta Cebera
  • w dziedzinie nauk biologicznych i chemicznych - dr inż. Agata Olejniczak-Kęder
  • w dziedzinie nauk technicznych - dr inż. Krzysztof Żerdzicki
  • w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych - dr inż. Paweł Mazierski

Biogramy nagrodzonych absolwentów UG (materiały zebrane przez Gdansk.pl – Portal Miasta Gdańska):

dr Agnieszka Jędruch - absolwentka kierunku Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją pracę doktorską pt. „Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej” realizowała pod opieką dr hab. Magdaleny Bełdowskiej, prof. nadzw., w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku uzyskała w 2019 roku. Jest autorką lub współautorką kilkunastu publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej. Jest również autorką licznych prezentacji na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce związanej z chemią morza oraz ochroną środowiska morskiego. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych projektach naukowych. Jest także laureatką licznych nagród, w tym Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców, Nagrody im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego przyznanej podczas XVII Sympozjum Młodych Oceanografów oraz nagród i wyróżnień za wystąpienia na konferencjach naukowych. Decyzją Rady Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała również wyróżnienie za swoją rozprawę doktorską. Obecnie kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego kontynuuje badania związane z transferem rtęci w morskim łańcuchu pokarmowym.  

dr Marta Cebera - doktor nauk o sztuce, absolwentka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim (2019). Tytuł naukowy uzyskała na podstawie rozprawy Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej, pisanej pod opieką prof. UG, dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz. Od 2019 roku pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk. Autorka artykułów w czasopismach naukowych i tomach pokonferencyjnych. Publikowała w takich czasopismach jak: „Teatr”, „Zarządzanie w kulturze”, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, „EKRANy”, „Fragile”, „Gdyńskie Zeszyty Filmowe SCRIPT”, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teatru i dramatu XIX oraz XX wieku, a także sztuki aktorskiej i jej przemian na przestrzeni wieków.

dr inż. Paweł Mazierski - młody naukowiec prowadzący bardzo aktywną działalność naukową o charakterze  interdyscyplinarnym, w obszarze szeroko pojętej nanotechnologii i odnawialnych źródeł energii. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fotokatalizy heterogenicznej. Mianowicie, poszukuje nowych nanomateriałów umożliwiających efektywne przekształcanie energii słonecznej na energię chemiczną, którą można wykorzystywać do degradacji zanieczyszczeń organicznych, produkcji metanu z CO2 oraz generowania paliwa przyszłości – wodoru poprzez fotorozkład wody. Jest autorem 2 rozdziałów w książkach opublikowanych przez wydawnictwa międzynarodowe (Springer, Elsevier) oraz ponad 33 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Odbył staże zagraniczne w wiodących jednostkach badawczych: Uniwersytet Paris-Sud (Francja), Instytut Katalizy Uniwersytetu Hokkaido (Japonia), Instytut Katalizy (LIKAT, Niemcy) oraz Instytut Weizmanna (Izrael). Wyróżniony m.in. nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium ETIUDA oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe. Współtwórca prototypów urządzeń do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza nagrodzonych złotymi medalami na międzynarodowych targach wynalazczości. Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.