fbpx Trzy symboliczne tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego w jubileuszowym roku 50-lecia Uczelni | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Trzy symboliczne tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego w jubileuszowym roku 50-lecia Uczelni

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 25 84
e-mail: biuro.rzecznika@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 29.09.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Uniwersytet Gdański uhonoruje tytułem doktora honoris causa pierwszych demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 roku w Polsce: prof. dr. hab. Stefana Angielskiego,  prof. dr. hab. Zbigniewa Grzonkę oraz prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta. Akt nadania godności honorowych Rektorom Seniorom ma symboliczny wymiar, związany z budową silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku. Uroczystość stanowi ważną część obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystość odbędzie się 5 października 2020 roku o godz. 10.00 w Dworze Artusa w Gdańsku.

 

Tytuły zostały nadane przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego 27 lutego 2020 roku.

Prof. dr hab. Stefan Angielski, Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne. Profesor nauk medycznych, wybitny naukowiec, specjalista w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, jeden z inicjatorów utworzenia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademickiej Sieci Komputerowej, powołał do życia Katedrę Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Oddział Medycyny Laboratoryjnej przy Wydziale Farmaceutycznym GUMed.

Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za fundamentalny wkład w dynamiczny rozwój Uniwersytetu Gdańskiego, w powstanie renomowanej gdańskiej szkoły naukowej chemii aminokwasów i peptydów oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie. Chemik, profesor inżynier, specjalizujący się w chemii organicznej oraz chemii aminokwasów i peptydów, wybitny naukowiec – twórca szkoły zajmującej się badaniem zależności między strukturą hormonów peptydowych, peptydów opioidowych oraz substratów i inhibitorów proteaz cysteinowych, a ich aktywnością biologiczną, laureat wielu prestiżowych nagród, od początku kariery naukowej związany z Uniwersytetem Gdańskim, współzałożyciel dwóch fundacji wspomagających Uczelnię: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera.

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie. Inżynier, profesor nauk technicznych, wybitny naukowiec specjalizujący się m.in. w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, automatyce i robotyce, biomechanice, technologiach kosmicznych i satelitarnych, Senator Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2015, minister edukacji narodowej w latach 2000-2001, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, aktywnie działał na rzecz wejścia Polski do UE, był m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego (2003-2004), członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Konwentu ds. Przyszłości Europy, Przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski promotor honorowych doktoratów we wstępie do publikacji przygotowanej z okazji nadania tytułów:

„Zapraszane do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Gdańskiego osoby nie tylko tworzą naszą historię, ale przede wszystkim wyznaczają jakiś jej kierunek, określają w pewnej mierze ideały naszej Uczelni, wartości, które cenimy i do których chcemy jako społeczność akademicka dążyć. Mówiąc o Rektorach Seniorach, mamy na myśli przede wszystkim ideę solidarności. Wszyscy trzej – poza wkładem w rozwój nauki – zostali bowiem wyróżnieni <<za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie>>. Jest to wartość nie do przecenienia. Była ważna wówczas, a szczególny jej wymiar uwypuklało jeszcze miejsce – Gdańsk – miasto Solidarności. Co jednak godne podkreślenia, idea ta staje się coraz bardziej aktualna dziś, co wiąże się z wieloma czynnikami ogólnospołecznymi, zaś na poziomie akademickim – z nowymi wyzwaniami, jakie stawiają przed uczelniami dokonujące się reformy. Razem możemy stawić im czoła i wspólnym wysiłkiem zbudować silny, zintegrowany i konkurencyjny europejski ośrodek akademicki w Gdańsku. Znamiennym wydaje się tu również fakt powołania kilka dni temu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, utworzonego przez trzy największe gdańskie uczelnie. To prawdopodobnie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii instytucji akademickich w Gdańsku, otwierające drogę do konsolidacji naszych uczelni”.

Uroczystość wręczenia tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego trzem Retorom Seniorom odbędzie się 5 października w Dworze Artusa w Gdańsku. Laudacje wygłoszą: na cześć prof. dr. hab. Stefana Angielskiego – prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed; na cześć prof. dr. hab. Zbigniewa Grzonki – prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, doradca Rektora UG; na cześć prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta – prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, emerytowany pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, który rozpoczął pracę na uczelni w chwili jej powstania.

Fragmenty recenzji

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, recenzentka godności dla prof. dra hab. Stefana Angielskiego:

„Rzadko spotyka się naukowców o tak pogłębionych zainteresowaniach i wielkich osiągnięciach, posiadających świetnie usystematyzowaną wiedzę w zakresie biochemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej. Wkład Profesora Stefana Angielskiego w rozwój nauki światowej i polskiej został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Wymienię tylko kilka z nich. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998) oraz licznymi medalami towarzystw naukowych. W 1990 roku został laureatem najważniejszego gdańskiego odznaczenia naukowego: Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, a w 2008 roku otrzymał Medal Gloria Medicinae nadany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny”.

Prof. dr hab. Bernard Lammek, recenzent godności dla prof. dra hab. Zbigniewa Grzonki:

„Niewielu jest uczonych w Polsce o tak znaczącym dorobu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, dlatego można stwierdzić, że Profesor stworzył szkołę naukową, a także zaliczyć Go do współtwórców gdańskiej szkoły chemii peptydów. W czasie pracy początkowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej, później w Uniwersytecie Gdańskim, przeszedł kolejne szczeble kariery od asystenta do Rektora. Jego sumienna, pełna zaangażowania praca służyła tworzeniu dzisiejszej pozycji naszej Alma Mater. Przypomnieć należy, że stanowisko Rektora objął w niezwykle trudnym momencie transformacji naszego państwa. Wiązało się to z wieloma problemami finansowymi i organizacyjnymi. Dzięki mądrości i rozwadze Profesorowi udało się przezwyciężyć te problemy i stworzyć podstawę dla późniejszego dynamicznego rozwoju Uniwersytetu”.

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, recenzent godności dla prof. dra hab. Edmunda Wittbrodta:

„O jakości jego obywatelskiej i społecznej działalności świadczą m.in. liczne odznaczenia (…). W 2015 r. Profesor otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krzyż Średni Orderu Węgierskiego, a w 2016 Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – za wieloletnie, konsekwentne i niestrudzone zaangażowanie na rzecz dobrych stosunków polsko-niemieckich oraz na rzecz wzmacniania procesów integracji europejskiej. – Wręczając ten Wielki Krzyż… Konsul Generalny RFN w Gdańsku podkreśliła, iż prof. Wittbrodt, także jako polityk wniósł <<(…) bardzo ważny wkład w proces ulepszenia stosunków polsko-niemieckich, bezpośrednio i za sprawą pracy na rzecz integracji Polski z Unią Europejską, naszym wspólnym dziełem pokoju i wolności (…). Jego „postawa życiowa pokazuje dobitnie, iż jest (…) człowiekiem dialogu, otwartości i współpracy; człowiekiem pojednania (…); łączy (…) szczery patriotyzm polski zarówno z umiłowaniem i przywiązaniem do lokalnych tradycji kaszubskich i pomorskich, jak i ze zorientowaniem na przyszłość, na przyjaźń pomiędzy narodami Europy, na wspólnotę losu wobec trudnych wyzwań kontynentalnych i globalnych. (…)>>. – Tacy ludzie <<są w dzisiejszej rzeczywistości Europy skarbem i dawcami optymizmu>>. – Tę okazjonalną charakterystykę dokonań i osobowości Profesora Edmunda Wittbrodta, potwierdza całość jego życiowego dorobku naukowego i dydaktycznego jako uczonego i obywatela Polski i Europy, społecznika działającego w każdej sferze swej aktywności na rzecz dobra wspólnego, w tym także w znaczącym udziale na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, obchodzącego swój złoty jubileusz”.