Archiwum | Serwis główny UG

Regulamin przetargu

Regulamin i Informacja

 o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonej

w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Hallera 122

 

I. Sprzedający – właściciel nieruchomości

Uniwersytet Gdański w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

REGON: 00000 1330

NIP: 584-020-32-39

Konto: PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 35 1240 1271 1111 0000 1492 5388

II. Opis sprzedawanej nieruchomości

Gdańsk, ul. Hallera 122

 1. W skład zbywanej nieruchomości wchodzą:
  • Prawo własności: działki gruntowe: nr 23/1 o powierzchni 297 m2 i nr 23/3 o powierzchni 18 m2, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi KW nr 103455, oraz działka gruntowa nr 148/1 o powierzchni 2879 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ prowadzi KW nr 103687.
  • Prawo własności obiektu: budynek dydaktyczny, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 4395m2.
 2. Cena wywoławcza wynosi: 17 300 000 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy złotych ).
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

  Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Wrzeszcz w rejonie ulicy Hallera 122 w mieście Gdańsku.

  Istnieje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzone uchwałą nr XVIII/431/2007 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku przyjmujący funkcję zabudowy usługowej dla nieruchomości.

  Aktualnie wszczęto postępowanie na wniosek UG w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 10-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego z parkingiem podziemnym przy ul. Hallera 122.
 4. Lokalizacja i opis:

  Nieruchomość położona jest w północnej strefie dzielnicy miasta Gdańska - Wrzeszczu, obręb nr 43. Obszar dzielnicy, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość ma charakter mieszkalno-usługowy. Działka położona w strefie głównego ciągu komunikacyjnego tzw. drogi czerwonej. Układ komunikacyjny ulicy Hallera łączy centrum miasta z północnymi dzielnica położonymi wzdłuż pasa nadmorskiego - Nowy Port, Brzeźno i Jelitkowo. Najbliższe otoczenie i sąsiedztwo stanowi III i IV kondygnacyjna zabudowa mieszkalno-usługowa oraz budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności z przydomową zielenią, komunikacją wewnętrzną i zabudową gospodarczą. Po przeciwnej stronie ul. Hallera zlokalizowanych jest kilka 10-piętrowych wieżowców mieszkalnych, oraz nowy 10 kondygnacyjny budynek o dominującej funkcji mieszkalnej wraz z towarzyszącą funkcją handlowo-usługową. Tuż obok usytuowane są osiedlowe obiekty handlowo-usługowe.

  Teren z pełnym uzbrojeniem w urządzenia sieci komunalnej i energetycznej. Dojazd do nieruchomości z dwoma wjazdami od strony ul. Hallera oraz komunikacją zbiorową (tramwajową i autobusową) realizowaną wzdłuż ul. Hallera i Kościuszki.
 5. Opis terenu:

  Teren stanowi jednolity, zwarty obszar o regularnym kształcie. Nieruchomość prawidłowo zagospodarowana, zabudowany obiektem o regularnym kształcie na planie prostokąta, z wejściem głównym od strony ul. Hallera. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Hallera.

  Nieruchomość z pełnym uzbrojeniem w lokalne urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej:
  • miejska sieć wodociągowa,
  • miejska sieć kanalizacji sanitarnej,
  • miejska sieć kanalizacji burzowej,
  • sieć energetyczna, oświetleniowa,
  • kable NN oświetlenia terenu,
  • sieć CO zasilana z własnej kotłowni gazowej,
  • sieć gazowa – przyłączona do budynku,
  • sieci teletechniczne, alarmowe,
  • sieć instalacji odgromowej i p. pożarowej,
  • instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
 6. Opis budynku:

  Budynek Dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych UG, opowierzchni użytkowej: 4395 m2 i kubaturze: 17191 m3. Został zbudowany w 1951 roku i podlegał modernizacji w trakcie użytkowania.

  Budynek jest całkowicie podpiwniczony ( piwnice o normalnej wysokości 234 cm, ze stropem wzniesionym ok. 1 m od poziomu przyziemia), III kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej o regularnej bryle w kształcie prostokąta ok. 14,30 x 74 m z wysunięciem frontowej części bryły.

  Fundamenty budynku betonowe, ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne piwnic i wyższych kondygnacji murowane z cegły. Elewacja budynku - tynk strukturalny nakrapiany, tynki wewnętrzne – zwykłe malowane. Stropy nad kondygnacjami ceramiczne typu DMS, a nad poddaszem – typu Kleina. Klatka schodowa – żelbetowa, monolityczna z lastryko i poręczami stalowymi. Dach kopertowy o konstrukcji drewnianej, ocieplony, pokryty dachówką ceramiczną. Podłogi i posadzki w budynku zróżnicowane, w zależności od funkcji pomieszczenia. Stan techniczny budynku oceniany na dobry.
 7. Aktualne obciążenia nieruchomości:
  • Nieruchomość obciążona jest następującymi umowami najmu:
   • umowa nr 21/2004 z dnia 01.09.2004 r. z firmą Giftun, zawarta na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia – automat do kawy,
   • umowa z dnia 01.07.2005 r. z firmą Outdoor Trójmiasto, zawartą na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia – 1 tablica reklamowa typu billboard,
   • umowa z dnia 28.04.2003 r. z firmą STRÖER, zawartą na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia – 3 tablice reklamowe typu billboard
   • umowa z dnia 31.12.2002 r. z Panem Władysławem Płotką, zawarta na czas nieokreślony – najem lokalu z przeznaczeniem na cele mieszkalne.
  • Dział III „ciężary i ograniczenia” oraz dział IV „hipoteka” w KW 103455 oraz KW 103687 są wolne od wpisów.
 8. Obiekty można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu (058) 523 24 94.

 

III. Złożenie oferty

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 19.07.2010 r. (data uznania konta UG) na konto Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku:
  PEKAO S.A. IV/O GDAŃSK 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434, 
  wadium w wysokości 865.000 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy zł), z dopiskiem „Przetarg ul. Hallera 122”
  Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert lub unieważnieniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zaliczki. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.
 4. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Przetarg ul. Hallera 122”, należy złożyć pod adresem Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58 (pokój numer 110, I piętro), w terminie do dnia 19.07.2010 r., do godz. 12.00 (3 dni przed terminem otwarcia ofert).
 5. Informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udziela Pan Paweł Małecki, Kierownik Samodzielnej Sekcji Zarządzania Nieruchomościami UG, oraz Pan Michał Klepczyński pracownik Samodzielnej Sekcji Zarządzania Nieruchomościami — Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58 (pokój numer 110, I piętro), w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu: (058) 523-24-94, e-mail: pawel.malecki@ug.edu.pllub michal.klepczynski@ug.edu.pl.

IV. Składane w postępowaniu oferty muszą zawierać:

 1. określenie przedmiotu oferty ( „Przetarg ul. Hallera 122”),
 2. określenie nazwy, siedziby i statusu prawnego oferenta wraz z kopiami odpowiednich dokumentów (wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i inne, bądź kserokopia dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych) oraz umocowaniami dla upoważnionych osób do podpisania oferty i zawarcia umowy.
 3. datę sporządzenia oferty i podpisy upoważnionych osób,
 4. kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium,
 5. oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych (netto) i sposób jej zapłaty.
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

V. Rozstrzygnięcie przetargu

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2010 r. o godz. 13.00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, w pok. 319 (III piętro) na posiedzeniu jawnym przez Komisję ds. sprzedaży nieruchomości przy ul. Hallera 122, powołaną przez Rektora UG.
 2. W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy złożonych ofert oraz dokona zakwalifikowania oferentów do dalszych negocjacji cenowych w ramach przetargu ustnego ograniczonego.
 3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia w przypadku prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami.
 4. Przy wyborze nabywcy komisja rozpatrująca oferty kierować będzie się kryterium oferowanej ceny.
 5. W celu dokonania wyboru nabywcy nieruchomości komisja rozpatrująca oferty będzie mogła prosić oferentów o uzupełnienie bądź wyjaśnienie treści ofert .
 6. Informacja o wybranym oferencie zostanie pisemnie podana do wiadomości wszystkich uczestników przetargu.
 7. W przypadku złożenia jednej oferty spełniającej wymagane kryteria może ona zostać wybrana jako ostateczna.
 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie:
  1. uzyskanie zgody Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w postaci uchwały zezwalającej na zbycie nieruchomości na rzecz określonego oferenta. Nie wyrażenie zgody na planowane zbycie nieruchomości przez Senat UG w postaci uchwały skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu.
  2. uzyskanie na planowane rozporządzenie mieniem zgody Ministra Skarbu Państwa, wystawionej na wybranego w niniejszym postępowaniu nabywcę, zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.), w związku z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Nie wyrażenie zgody przez Ministra Skarbu Państwa na planowane zbycie skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez nabywcę wadium.
 9. Po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na zbycie nieruchomości, wybrany oferent zobowiązuje się do zawarcia aktu notarialnego i zapłaty całości ceny w ciągu trzech miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji.
 10. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotowe nieruchomości, muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 z późn. zm.)
 11. Uniwersytet Gdański w Gdańsku zastrzega sobie prawo do:
  1. swobodnego wyboru ofert,
  2. dodatkowych negocjacji z oferentami,
  3. unieważnienia przetargu, w całości lub części, bez podania przyczyny.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 maja 2014 roku, 17:20