oferta pracy: specjalista w Biurze Współpracy i Rozwoju

Oferta pracy: specjalista/ starszy specjalista administracyjny w Biurze Współpracy i Rozwoju - 100% etatu

 

MIEJSCE PRACYBiuro Współpracy i Rozwoju

STANOWISKOspecjalista / starszy specjalista administracyjny

WYMIAR ETATU100% etatu, umowa o pracę

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Staż pracy - minimum 3 lata,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1),
 • Bardzo dobra znajomość pakietu aplikacji MS Office, w tym umiejętność przygotowywania prezentacji w MS PowerPoint i tabel/wykresów w MS Excel,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, solidność, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista.

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim i angielskim,
 • Przygotowywanie analiz w zakresie wyników oceny parametrycznej obejmujących współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów z realizacji strategicznych projektów komercyjnych,
 • Organizowanie i protokołowanie posiedzeń, i spotkań z jednostkami ogólnouczelnianymi w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • Organizowanie i protokołowanie posiedzeń kolegiów dyrektorskich i zespołów merytorycznych.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum  vitae (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

w terminie do dnia: 30.09.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Biuro Współpracy i Rozwoju

Adres: ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk

Adres e-mail: monika.adamczuk@ug.edu.pl

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalista / starszy specjalista administracyjny w Biurze Współpracy i Rozwoju oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista / starszy specjalista administracyjny w Biurze Współpracy i Rozwoju.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 22 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 22 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Data publikacji
2023-08-23
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23 Sierpień, 2023 - 13:11; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11 Wrzesień, 2023 - 09:40; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka