Informacja Działu Zamówień Publicznych o wygaśnięciu umowy z firmą TNT Worldwide Express (Poland) Sp. z o.o. na świadczenie usług kurierskich. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych o wygaśnięciu umowy z firmą TNT Worldwide Express (Poland) Sp. z o.o. na świadczenie usług kurierskich.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że wyczerpała się wartość umów A120-211-20/16/MB/I oraz  A120-211-20/16/MB/II – na Świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym (w części I) oraz  zagranicznym transportem drogowym i lotniczym, z obsługą celną (w części II),  w trybie „od drzwi do drzwi” na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, w związku z tym umowy wygasły.

W związku z powyższym Jednostki Organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowane zleceniem usług kurierskich, do czasu podpisania kolejnej umowy na sukcesywne tych usług,  mogą realizować usługi na mocy art 4 pkt 8 ustawy Pzp (przepisów ustawy Pzp nie stosuje się) stosując uregulowania wewnętrzne obowiązujące w Uniwersytecie Gdańskim w zakresie zamówień publicznych w szczególności zarządzenie JM Rektora UG nr 48/R/16 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w UG. W przypadku finansowania usług kurierskich ze środków projektowych  krajowych lub zagranicznych, zainteresowane JO UG zobowiązane są dodatkowo do dochowania procedur wyłaniania wykonawców usług zgodnie z wytycznymi  do projektu. 

Informujemy jednocześnie, że faktury wystawione przez dotychczasowego wykonawcę usług kurierskich firmę TNT Worldwide Express (Poland) Sp. z o.o. od dnia 31 maja 2018r. realizowane są na mocy art 4 pkt 8 ustawy Pzp i podlegają rejestracji w Rejestrze do 30 tyś euro.