Informacja dla pracowników UG dotycząca świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. | Serwis główny UG

Informacja dla pracowników UG dotycząca świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

przypomnienie

KOMUNIKAT

Dział Zamówień Publicznych informuje, że w wyniku postępowania nr A120-211-113/16/MB w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawa zamówień publicznych została zawarta umowa na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi przekazów pocztowych.

Zawarta umowa obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne uczelni oraz rekrutacje.

Umowa obowiązuje od 01.08.2016r. do 31.12.2017r.

1. Umowa i załączniki stanowią instrukcję dla wszystkich jednostek korzystających z usług pocztowych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami świadczenia usług.

2. Świadczenie usług pocztowych odbywać się będzie w wyznaczonych urzędach pocztowych wymienionych w Wykazie Operacyjnym stanowiącym element załącznika nr 6.

3. Nadawanie przesyłek i przekazów pocztowych odbędzie się według Zasad nadawania przesyłek stanowiących element załącznika nr 6.

4. Dla przesyłek listowych powszechnych oraz dla przesyłek firmowych wymagane jest sporządzanie odrębnych zestawień dla przesyłek nierejestrowanych i odrębnych zestawień dla przesyłek rejestrowanych.

6. Jednostki organizacyjne korzystające z usług pocztowych powinny zmienić dotychczasowe pieczątki (w zakresie nr umowy i postępowania) lub wymienić gumki w pieczątkach – wzór:

OPŁATA POBRANA

TAXE PERÇUE - POLOGNE

umowa nr ID 337939/G z POCZTĄ POLSKĄ S.A.

z dnia 20.07.2016 r.

 

Faktury za usługi pocztowe należy opracowywać:

Zamówienie publiczne wpisane w rejestrze zamówień publicznych nr A120-211-113/16/MB udzielone na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

……………………………………………………..

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

Zainteresowane korzystaniem z usług Poczty Polskiej jednostki organizacyjne Uczelni, przy opracowywaniu faktur powinny wziąć pod uwagę zapisy § 3 niniejszej umowy dotyczące terminu regulowania należności i konsekwencji w przypadku zalegania przez Uczelnię z płatnościami.

UWAGA: W przypadku konieczności zrealizowania usługi nieobjętej ww. umową, zamówienie takie winno być zrealizowane w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a przy jego rozliczeniu należy posłużyć się Cennikiem usług powszechnych załączonym do niniejszego komunikatu.

Załączniki