Informacja dla pracowników UG dotycząca świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja dla pracowników UG dotycząca świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

Informacja dla pracowników UG dotycząca świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

KOMUNIKAT

Dział Zamówień Publicznych informuje, że w wyniku postępowania nr A120-211-3/138o/18/MB na usługi społeczne, art. 138o ustawy Prawa zamówień publicznych została zawarta umowa na : Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

Zawarta umowa obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne uczelni oraz rekrutacje.

Umowa obowiązuje od 01.08.2018 r. do 30.09.2020 r.

1. Paragraf 1 niniejszej umowy wyszczególnia usługi jakie mogą być świadczone przez Pocztę Polską.

2. Świadczenie usług pocztowych odbędzie się w wyznaczonych urzędach pocztowych wymienionych w załączniku „ID jednostek organizacyjnych UG”.

3. Nadawanie przesyłek odbędzie się wg. załącznika „Zasady korzystania z usług pocztowych” .

4. Umowa i załączniki stanowią instrukcję dla wszystkich korzystających z usług pocztowych.

5. Usługi z pocztą nie obejmują usług kurierskich. Jednostki organizacyjne wymienione w załączniku „ID jednostek organizacyjnych UG” powinny w związku z powyższym zmienić dotychczasowe pieczątki (w zakresie nr umowy i postępowania) lub wymienić gumki w pieczątkach.

Jednostki organizacyjne Uczelni, zainteresowane wymianą elementów pieczątki zawierającego pole tekstowe dla swojego użytku, winny zamawiać pieczątki lub gumki z rozstrzygniętego przetargu za pośrednictwem Biura Organizacji i Legislacji UG.

Faktury za usługi pocztowe należy opracowywać:

Zamówienie publiczne wpisane w rejestrze zamówień publicznych nr A120-211-3/138o/18/MB udzielone na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

……………………………………………………..

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

Zainteresowane korzystaniem z usług Poczty Polskiej jednostki organizacyjne Uczelni, przy opracowywaniu faktur powinny wziąć pod uwagę zapisy § 6 niniejszej umowy dotyczące terminu regulowania należności i konsekwencji w przypadku zalegania przez Uczelnię z płatnościami.