Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy na sukcesywną dostawę mebli dla wszystkich jednostek organizacyjnych UG. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca podpisania umowy na sukcesywną dostawę mebli dla wszystkich jednostek organizacyjnych UG.

KOMUNIKAT

 

    

Dział Zamówień Publicznych informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisana została umowa nr A120-211-130/18/PP z dnia 26.07.2018r., na sukcesywną dostawę mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego z firmą :

 

BENER Michał Benka

Ul. Wileńska 59B, 80-215 Gdańsk

 

Umowa na sukcesywną dostawę mebli, skierowana jest do wszystkich jednostek organizacyjnych oraz administracji obiektów Uniwersytetu Gdańskiego.

Użytkownik zainteresowany zakupem  mebli dla swojej jednostki organizacyjnej, winien złożyć stosowne zapotrzebowanie na  meble we właściwej administracji obiektu.

Administracja, przesyła    zapotrzebowanie  w celu    akceptacji   do    Działu    Administracji i Transportu do Pana  Karola Macha na adres:  karol.mach@ug.edu.pl

Następnie zatwierdzone zamówienia przesyłane jest do Sekcji Realizacji Umów DZP i następnie po zweryfikowaniu z treścią umowy, przesyłane do Wykonawcy umowy.

 

UWAGA:

 

Dział Zamówień Publicznych składa w firmie BENER wyłącznie zapotrzebowania zatwierdzone przez DA i T. 

 

Przedstawicielem  Wykonawcy umowy jest:

 

Pani Ewa Budna tel. 506-276-314

 

Przed dostawą zamówionych mebli, Przedstawiciel Wykonawcy, skontaktuje się  z osobą zainteresowaną wykonaniem mebli, celem uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (kolor płyty)  oraz ustalenia daty dostawy mebli,  chyba że zamawiający  uzgodni inaczej.

Ceny z oferty Wykonawcy obejmują   zakup mebli z dostawą, wniesieniem i ew. montażem.

 

Faktury za meble  należy opracować w następujący sposób:

 

Zamówienie publiczne nr  A120-211-130/18/PP

Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp

Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych

……………………………………………………………………….

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)