Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

ZHP


Związek Harcerstwa Polskiego jest dynamiczną, różnorodną i oddziałującą na wiele podmiotów organizacją wychowawczą, w której wielu studentów podejmuje swą aktywność społeczną oraz wybiera ją, jako obszar swoich prac naukowych, czego wynikiem są liczne badania naukowe, teorie oraz monografie stanowiące dużą wartość dla dalszego rozwoju harcerstwa. Od wielu lat owoce tych starań doceniane są w Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego, kulturowego
i światopoglądowego dorobku ruchu harcerskiego. Perspektywy rozwoju ruchu harcerskiego, efekty pracy harcerskich wychowawców, pedagogów i specjalistów w wielu dziedzinach
są bogatym źródłem badań w pracach naukowych z zakresu nauk społecznych, biologicznych, matematycznych, technicznych, medycznych czy ekonomicznych.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim, obronione lub opublikowane oraz nadesłane przez ich autorów. Zgłoszeniu podlegają prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi spełnić następujące warunki:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy dostępne na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl
  •  załączyć kopię dyplomu świadczącego o obronie zgłaszanej pracy (dotyczy prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich)
  • dostarczyć ww. dokumenty oraz pracę w wersji drukowanej (w oprawie miękkiej lub twardej) oraz elektronicznej (na płycie CD w wersji .docx lub .pdf) na adres organizatora: Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, do dnia 31 marca 2019 r.

Zgłoszenia do VII edycji konkursu rozpoczną się w 1 października 2018 roku. Serdecznie zapraszam studentów Państwa uczelni do udziału w konkursie.

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!

Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Anna Nowosad