Informacja dotycząca podpisania umowy oraz możliwości zamawiania artykułów biurowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja dotycząca podpisania umowy oraz możliwości zamawiania artykułów biurowych

Informacja dotycząca podpisania umowy oraz możliwości zamawiania artykułów biurowych.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadzono postępowanie przetargowe nr: A120-211-125/18/MB   na : „sukcesywną dostawę papieru, artykułów i urządzeń biurowych na potrzeby  Uniwersytetu Gdańskiego”, w wyniku którego została zawarta umowa z firmą:

P.H.-U. PORTAL  Sp. z o.o.
ul. Strzelców Karpackich 6A/15
80-041 Gdańsk

Umowa obowiązywać będzie przez 24 miesiące lub do wyczerpania wartości umowy – w zależności od tego co nastąpi  pierwsze.

W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielem po stronie Wykonawcy jest:

Pani  Elżbieta Kusz nr tel.:  58 762 2108, e- mail: portalgd@portalgd.pl

  • Dostawy sukcesywne będą realizowane na podstawie zamówień składanych w  Systemie Zamówień Wewnętrznych (sklepik UG) - składanych przez jednostki organizacyjne Uczelni, transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z wyładunkiem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego).
  • Termin dostawy maksymalnie 2 dni robocze.
  • Upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej, zainteresowany dostawą, w zakresie niniejszego postępowania, powinien mieć zapewnione źródło finansowania.
  • Zamówienia można składać w sklepiku UG począwszy od dnia 9 listopada br.

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-125/18/MB
Przetarg nieograniczony

Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych

……………………………………………………
(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)