Informacja Sekcji Realizacji Umów Działu Zamówień Publicznych UG dotycząca konieczności zamieszczania dat realizacji zamówień w opracowaniach faktur oraz jeśli wymagane umową - dołączania protokołów odbioru. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Sekcji Realizacji Umów Działu Zamówień Publicznych UG dotycząca konieczności zamieszczania dat realizacji zamówień w opracowaniach faktur oraz jeśli wymagane umową - dołączania protokołów odbioru.

Informacja Sekcji Realizacji Umów Działu Zamówień Publicznych UG dotycząca konieczności zamieszczania dat realizacji zamówień w opracowaniach faktur oraz jeśli wymagane umową - dołączania protokołów odbioru.

 

Szanowni Państwo,

w przypadku realizacji umów na dostawy jednorazowe i sukcesywne, w których umowa przewiduje określony termin realizacji od momentu złożenia zamówienia i nie jest wymagany protokół odbioru (dostawy/usługi) na odwrocie faktury przekazywanej do Sekcji Realizacji Umów Działu Zamówień Publicznych, w jej opisie, należy bezwzględnie wskazać następujące daty (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem):

• (data) kiedy przekazano zamówienie do Wykonawcy lub  dołączyć kopię zamówienia

oraz

• (data)  kiedy zamówienie zostało zrealizowane przez Wykonawcę 

Nalezy jednoznacznie wskazać datę odbioru towatu lub usługi.

UWAGA !

Należy pamiętać, że data odbioru dokumentu księgowego (faktury) nie jest równoznaczna z odbiorem towaru lub usługi.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku dołączania do faktur prawidłowo podpisanych (przedstawiciel Wykonawcy  i przedstawiciel  UG)  protokołów odbioru dostawy/usługi, w przypadku gdy taki protokół jest wymagany umową.

Powyższe usprawni i przyspieszy proces obiegu dokumentacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Gdańskiego i pozwoli na unikniecie konieczności prowadzenia w tej sprawie korespondencji wyjaśniającej.

 

 

mgr Jacek Jętczak

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Kierownik Sekcji Realizacji Umów