Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy :w Dziale Obsługi Finansowej Projektów : samodzielny referent/specjalista (na zastępstwo) - wymiar: 100 etatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy :w Dziale Obsługi Finansowej Projektów : samodzielny referent/specjalista (na zastępstwo) - wymiar: 100 etatu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy Dział Obsługi Finansowej Projektów
Stanowisko samodzielny referent/specjalista(na zastępstwo)
Wymiar etatu 100%
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
• znajomość zagadnień związanych z finansowaniem i rozliczaniem z projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
• mile widziane doświadczenie w obsłudze administracyjnej lub finansowej projektów,
w tym rozliczania wynagrodzeń w ramach projektów,
• dobra znajomość obsługi komputera,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole i pod presja czasu,
• dokładność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,
• chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- weryfikowanie, opracowywanie, opłacanie i rozliczenie dokumentów finansowo-księgowych w ramach projektów krajowych i zagranicznych, w tym zagadnień związanych
z wynagrodzeniami w ramach projektów,
- kontrola formalna i rachunkowa dokumentów poniesienia kosztów,
- obsługa kont bankowych otwieranych dla realizacji projektów,
- współpraca z kierownikami projektów w zakresie obsługi, finansowania, ewidencji
i rozliczania projektów pod kątem finansowo-księgowym,
- monitorowanie przebiegu finansowania projektów,
- współpraca z instytucjami Wdrażającymi, Zarządzającymi, Pośredniczącymi, Kontrolującymi itp. w zakresie spraw dotyczących projektów.

WYMAGANE  DOKUMENTY:
- Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje.

Klauzula zgody
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent/specjalista, pracownik administracyjny Dziale Obsługi Finansowej Projektów UG.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ w terminie do dnia    07 grudnia 2018 r.
Jednostka organizacyjna:  Kwestura UG
adres:   W Rektoracie UG  III piętro, pokój 311, 80-309 Gdańsk  ul. Bażyńskiego 8  lub elektronicznie 
adres e-mail  kwestor@ug.edu.pl