fbpx Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy : Centrum Transferu i Technologii: stanowisko: broker innowacji - wymiar: 100 etatu, zatrudnienie od 01.02.2019r. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy : Centrum Transferu i Technologii: stanowisko: broker innowacji - wymiar: 100 etatu, zatrudnienie od 01.02.2019r. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy : Centrum Transferu i Technologii: stanowisko: broker innowacji - wymiar: 100 etatu, zatrudnienie od 01.02.2019r.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.


Miejsce pracy Uniwersytet Gdański, Centrum Transferu Technologii
Stanowisko:  Broker Innowacji
Wymiar etatu Pełny wymiar czasu pracy (100%) – zatrudnienie od 1.02.2019 r.
(na 3 mies. okres próbny)

OPIS STANOWISKA:
Udział w pracach Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, w tym:
o monitorowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w celu oceny potencjału komercjalizacyjnego;
o przygotowywanie zestawień, analiz i raportów dot.  oceny potencjału rynkowego wynalazków UG;
o wsparcie administracji UG w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej;
o współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej;
o monitorowanie terminów opłat patentowych i odpowiedzi do urzędów patentowych w Polsce   i zagranicą;
o kontakt z właściwymi urzędami patentowymi i instytucjami w kraju, UE i USA;
o spotkania z naukowcami w zakresie doradztwa w komercjalizacji wyników badań naukowych i zabezpieczenia własności intelektualnej;
o przygotowywanie oferty technologicznej oraz promocja wyników badań naukowych;
o aktywne poszukiwanie przedsiębiorców zainteresowanych ofertą technologiczną i realizacją wspólnych projektów badawczych;
o pomoc w sporządzaniu i  aktualizacji zestawień oraz elektronicznych baz danych;
o przygotowywanie pism, notatek, raportów;
o gromadzenie, prowadzenie i  archiwizowanie dokumentacji;
o pomoc w  organizacji konferencji, spotkań, warsztatów i konsultacji, w tym o charakterze międzynarodowym;
o nawiązywanie kontaktów z ośrodkami transferu technologii w Polsce i za granicą;
o współudział w organizacji pracy biura CTT UG;
o wsparcie działań i współpraca ze spółką celową UG.

WYMAGANIA:
• Wykształcenie wyższe;
• Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook,;
• Dobra znajomość jęz. angielskiego;
• Systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
• Mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej i/lub znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższych.


WYMAGANE DOKUMENTY:
• CV i list motywacyjny;
• Kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie;
• Kserokopie/skany innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;

Aplikacje należy składać w formie elektronicznej na adres biuro@ctt.ug.edu.pl z dopiskiem „Broker Innowacji” lub osobiście do biura CTT UG (ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 321) od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15, w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.
Klauzula zgody
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  broker innowacji w Centrum Transferu Technologii.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.