fbpx Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy: pracownik naukowo-techniczny - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi - wymiar: 25% etatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy: pracownik naukowo-techniczny - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi - wymiar: 25% etatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy: pracownik naukowo-techniczny - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi - wymiar: 25% etatu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi zatrudni pracownika do realizacji działań związanych z projektem „International Centre for Cancer Vaccine Science”, finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

ZAKRES ZADAŃ/ RESPONSIBILITIES:

 • Codzienne wykonywanie zadań badawczych zleconych przez badaczy nadzorujących pracę, takich jak np. kultury komórkowe, transfekcje komórek, izolacja materiału genetycznego (DNA, RNA) i białek, PCR, QPCR, cytometria przepływowa, western blot, przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania
 • Przygotowanie urządzeń do prac badawczych zgodnie z instrukcją,
 • Kontrola stanu wyposażenia laboratoriów,
 • Współpraca z pracownikami naukowymi, doktorantami i pozostałymi członkami zespołów podczas prowadzenia prac badawczych.

WYMAGANIA/REQUIREMENTS:

 • wykształcenie wyższe z zakresu biotechnologii lub biologii lub chemii lub dziedzin pokrewnych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • umiejętność obsługi podstawowej aparatury w laboratorium typu biochemicznego,
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • biegła znajomość języka polskiego

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) w języku angielskim,
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

Aplikacja prosze składać drogą elektroniczną w terminie do dnia 15.01.2019 r. na adres: iccvs@ug.edu.pl . Prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami oraz prawo do unieważnienia konkursu na ww. stanowisko bez podania przyczyny.

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalista w Uniwersytecie Gdańskim oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista w Uniwersytecie Gdańskim
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 1. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 5. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.