Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają III edycję konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają III edycję konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają  III edycję konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką  z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Celem konkursu jest wspieranie badań nad problematyką ochrony praw i interesów klientów rynku finansowego oraz popularyzacja osiągnięć w tym zakresie.

Przedmiotem konkursu są:

• prace doktorskie obronione w latach 2017-2018,

• prace magisterskie i licencjackie  obronione w roku 2018.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace:

- napisane w języku polskim lub języku angielskim,

- podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym,

- ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu licencjackiego lub magisterskiego

  oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy stopnia doktora

Zgłoszenie do konkursu może być dokonane przez:

• autora pracy,

• promotora, za zgodą autora,

• dyrektora Instytutu/katedry lub dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany

   był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgoda autora.

Kompletne zgłoszenie obejmuje:

• pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf),

• wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu 

   kontaktowego oraz e-mail,

• w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności

   dopuszczających pracę do konkursu (§2 ust.1 i 2 regulaminu) lub kopię protokołu egzaminu licencjackiego lub

   magisterskiego lub kopię uchwały rady wydziału o nadaniu stopnia doktora,

• oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych

   z konkursem,

• oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy.

Składanie zgłoszeń na adres:

    Biuro Rzecznika Finansowego

    Al. Jerozolimskie 87

    02-001 Warszawa

Termin składania zgłoszeń:

do 26 kwietnia 2019

Więcej informacji:

Strona internetowa konkursu

Regulamin

Ewentualne zapytania należy kierować do: Hanny Bibrowskiej –sekretarz Jury ( h.bibrowska@rf.gov.pl )