fbpx Staże zagraniczne finansowane z projektów, m.in. Mobilność Plus, Sonatina, Uwertura – zasady opodatkowania i oskładkowania ryczałtów na pokrycie kosztów stażu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Staże zagraniczne finansowane z projektów, m.in. Mobilność Plus, Sonatina, Uwertura – zasady opodatkowania i oskładkowania ryczałtów na pokrycie kosztów stażu

Staże zagraniczne finansowane z projektów, m.in. Mobilność Plus, Sonatina, Uwertura – zasady opodatkowania i oskładkowania ryczałtów na pokrycie kosztów stażu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

 

Gdańsk, 29.04.2019 r.

 

 

KOMUNIKAT KWESTORA nr 1/2019

Staże zagraniczne finansowane z projektów, m.in. Mobilność Plus, Sonatina, Uwertura – zasady opodatkowania i oskładkowania ryczałtów na pokrycie kosztów stażu

 

OSOBY BĘDĄCE PRACOWNIKAMI UG
(zatrudnione na umowę o pracę)

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych części środków otrzymanych na odbycie stażu naukowego. W zależności od długości trwania pobytu, zwolnienie to przysługuje pracownikowi za każdy dzień przebywania poza granicami kraju. Oznacza to, że za każdy dzień przerwy w odbywaniu stażu zagranicznego pracownikowi nie przysługuje zwolnienie od podatku.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, pracownik przed odbyciem stażu zagranicznego  składa oświadczenie dotyczące faktycznego okresu przebywania w kraju docelowym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.  Oświadczenie należy złożyć w dziale merytorycznym, tj. w Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi lub Biurze Zarządzania Projektami Rozwojowymi.  Wraz z oświadczeniem pracownik składa wniosek o wyjazd służbowy za granicę - formularz wniosku  dostępny na stronie internetowej  Działu Nauki. W przypadku wyjazdu długoterminowego, obejmującego różne  lata kalendarzowe oświadczenie składane odrębnie jest dla każdego roku. Osoby będące w trakcie odbywania stażu składają jedynie oświadczenie, które będzie podstawą do wyliczenia kwoty zwolnienia za rok 2019

Na podstawie złożonych dokumentów, podczas wypłaty środków zostanie zastosowane zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty stanowiącej nadwyżkę   zostanie potrącony  podatek oraz wszystkie składki ZUS, zarówno te płatne przez pracownika jak również płatne przez pracodawcę, tj.: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP.

W przypadku niezłożenia oświadczenia zwolnienie z podatku dochodowego nie będzie mogło być zastosowane. Od całości przyznanej kwoty zostanie potrącony podatek oraz wszystkie składki ZUS zarówno te płatne przez pracownika jak również płatne przez pracodawcę.tj.: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP

 

OSOBY NIEBĘDĄCE PRACOWNIKAMI UG
(m. in. doktoranci i studenci)

W przypadku osoby niebędącej pracownikiem UG środki będą w całości przekazane na wskazane przez stażystę konto bankowe.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, osoba niebędąca pracownikiem przed odbyciem stażu zagranicznego  składa oświadczenie dotyczące faktycznego okresu przebywania w kraju docelowym. Oświadczenie należy złożyć w dziale merytorycznym, tj. Biurze Zarządzania Projektami Naukowymi lub Biurze Zarządzania Projektami Rozwojowymi. Wraz z oświadczeniem stażysta składa wniosek o wyjazd służbowy za granicę.

Złożone oświadczenie nie będzie miało wpływu na wypłatę środków (środki będą wypłacone w całości), ale  będzie rzutowało na kwotę do opodatkowania wskazaną w rocznej informacji o przychodach PIT-11.

Kwota stanowiąca nadwyżkę ponad zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie stanowiła przychód do opodatkowania i będzie umieszczona w PIT-11 w części F (wcześniej PIT-8C), od której stażysta będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych jako przychodu z innych źródeł.

 

Kwestor

Mgr Olga Dziubek

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”.

W art. 10 ust. 1 pkt 1 i 9 wskazano źródła przychodów, wymieniając m.in. „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta” oraz „inne źródła”.

W art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że zwolnione z podatku są: diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

 

 

ZałącznikWielkość
Plik Załącznik - oświadczenie stażysty16.72 KB
PDF icon Kopia do wydruku3.87 MB