Oferta pracy: Kierownik Sekcji B+R / Broker technologii - Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Oferta pracy: Kierownik Sekcji B+R / Broker technologii - Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG

Stanowisko

Kierownik Sekcji B+R/ Broker technologii*

Wymiar etatu

50%

 

*Stanowisko zostało utworzone w ramach projektu International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT) realizowanego w ramach Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego i jest finansowane wraz z pozapłacowymi kosztami pracy ze środków bezpośrednich projektu.

 

WYMAGANIA:

 

1.Preferowani są kandydaci posiadający wyksztalcenie wyższe w takich dziedzinach jak fizyka, matematyka, informatyka, filozofia (w przypadku tytułu  filozofii wymagane jest ukończenie studiów technicznych). Inne możliwe specjalizacje to zarzadzanie, marketing, lub zbliżone. Kandydaci ze stopniem doktora będą preferowani.

2.Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe we współpracy z przedsiębiorstwami.

3.Doświadczenie w komercjalizacji wyników badań będzie premiowane.

4.Doświadczenie w pracy na stanowisku naukowca będzie dodatkowym atutem.

5.Doświadczenie w planowaniu i organizacji konferencji (w tym spotkań biznesowych).

6.Dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, sumienność, kompetencje miękkie.

7.Umiejętność planowania, myślenia strategicznego i analitycznego.

8.Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

9.Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

 

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1.Zarządzanie organizacyjne badaniami naukowymi.

2.Organizacja przepływu informacji naukowych pomiędzy zespołami.

3.Budowanie relacji zespołowych.

4.Rekrutacja nowych pracowników.

5.Organizacja seminariów i spotkań naukowych.

6.Współpraca z Międzynarodowym Komitetem Naukowym oraz partnerem strategicznym jednostki IQOQI-Vienna.

7.Wdrażanie praktyk najwyższego poziomu w zakresie prowadzenia badań naukowych.

8.Przeprowadzanie analiz rynku i analiz technologicznych pod kątem komercjalizacji prowadzonych badań.

9.Współpraca i budowanie relacji z partnerami przemysłowymi.

10.Przygotowywanie wniosków patentowych i działania komercjalizacyjne.

11.Promocja ICTQT w regionie i Kraju.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

1.formularz rekrutacyjny;

2.curriculum vitae;

3.list motywacyjny – do 2 stron A4;

4.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

5.dane kontaktowe przynajmniej dwóch osób, które wystawią referencje dla kandydata. (imię nazwisko i adres e-mailowy).

SZEGÓŁOWA OFERTA W ZAŁĄCZENIU

WIĘCEJ NA:   https://ictqt.ug.edu.pl/job-offers/

 

KLAUZULA ZGODY

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownik Sekcji B+R/ Broker technologii oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Kierownik Sekcji B+R/ Broker technologii.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE:

Jednostka organizacyjna

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych /

International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT)

E-mail

ictqt@ug.edu.pl

 

w terminie do dnia   15.08.2019r.

ZałącznikWielkość
PDF icon Job offer116.4 KB
PDF icon Kwestionariusz osobowy / Personal questiobaire232 KB
PDF icon Oferta pracy177.2 KB