fbpx Oferta pracy: Specjalista ds. administracji 100% etatu Biuro Rekrutacji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oferta pracy: Specjalista ds. administracji 100% etatu Biuro Rekrutacji

Oferta pracy: Specjalista ds. administracji 100% etatu Biuro Rekrutacji

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

BIURO REKRUTACJI

Stanowisko

Specjalista ds. administracji

Wymiar etatu

100%

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność tworzenia stron internetowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobra znajomość języka rosyjskiego;
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zdolności analityczne;
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • rozliczanie dokumentów finansowych związanych z działalnością Biura;
 • opracowanie przepisów rekrutacyjnych dla kandydatów na studia;
 • prowadzenie korespondencji Biura w systemie EZD;
 • udzielanie szczegółowej informacji telefonicznej i internetowej na temat rekrutacji
  (w tym informacji w języku obcym);
 • weryfikacja dokumentów wystawionych poza granicami Polski;
 • obsługa systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • udzielanie pomocy oraz nadzorowanie prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych;
 • udział w targach edukacyjnych organizowanych na terenie Polski oraz za granicą;
 • sporządzanie sprawozdań z rekrutacji w zakresie liczby kandydatów oraz przyjętych na studia.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

Jednostka organizacyjna

Biuro Rekrutacji (Rektorat, II piętro, pok. 229)

adres

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

adres e-mail (opcjonalnie)

beata.krolczyk@ug.edu.pl

termin składania dokumentów:

31.10.2019 r.

                 

 

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostali wyłonieni do dalszego procedowania.

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. administracji w Biurze Rekrutacji oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. administracji w Biurze Rekrutacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.