fbpx Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy: Stanowisko administracyjne ds. obsługi studentów (na zastępstwo) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy: Stanowisko administracyjne ds. obsługi studentów (na zastępstwo)

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy: Stanowisko administracyjne ds. obsługi studentów (na zastępstwo)

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii

Stanowisko

stanowisko administracyjne ds. obsługi studentów (na zastępstwo)

Wymiar etatu

100%

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA:

 • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej w szkolnictwie wyższym,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane wykształcenie wyższe,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się programami z pakietu MC Office,
 • umiejętność planowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 

DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA BĘDZIE NALEŻEĆ M.IN.:

 • obsługa studentów studiów stacjonarnych zakresie toku studiów,
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych i mieszkaniowych studentów i doktorantów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów w wersji papierowej
  i elektronicznej,
 • wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu  informacji o szkolnictwie wyższym POL-on,
 • zamieszczanie treści na stronie internetowej Wydziału Oceanografii i Geografii.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata do pracy.

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

Jednostka organizacyjna

Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii

adres

al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pok. 510

adres e-mail (opcjonalnie)

dziekanatwoig@ug.edu.pl

Osoby wybrane na podstawie analizy dostarczonych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko administracyjne ds. obsługi studentów (na zastępstwo) w Dziekanacie Wydziału Oceanografii i Geografii oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko administracyjne ds. obsługi studentów (na zastępstwo) w Dziekanacie Wydziału Oceanografii
  i Geografii.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.