fbpx Oferta pracy: samodzielny referent Szkoły Doktorskiej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oferta pracy: samodzielny referent Szkoły Doktorskiej

Oferta pracy: samodzielny referent Szkoły Doktorskiej

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Sekretariat Szkoły Doktorskiej

stanowisko

Samodzielny referent

Wymiar etatu

100%

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.obsługa administracyjna szkół doktorskich,

2.bieżąca obsługa studentów w systemie FAST,

3. organizacja rekrutacji do szkół doktorskich,

4. współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną,

5.obsługa administracyjna posiedzeń Rad Szkół Doktorskich

 

Oczekiwania:

Kandydat powinien posiadać:

 - wykształcenie wyższe magisterskie

- znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, w szczególności dotyczących szkół  

   doktorskich oraz procedur nadawania stopnia naukowego doktora

- umiejętność sporządzania pism urzędowych

- biegła obsługa komputera w tym znajomość pakietów biurowych MS Office

- znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

- znajomość zasad funkcjonowania sekretariatu szkoły doktorskiej

- znajomość zasad rachunkowości budżetowej oraz zagadnień płacowo-kadrowych obowiązujących w   

  szkołach publicznych

- doświadczenie w zakresie przeprowadzania rekrutacji do szkół

-  doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg uczniów, wpisów dot. przeniesień lub rezygnacji ze   

    szkoły

- doświadczenie w zakresie obsługi programu Sekretariatu oraz SIO.

Wymagane dokumenty:

1.       Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

2.       Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3.       Kserokopie  zaświadczenie o ukończonych kursach  i szkoleniach

4.       Kserokopie innych dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

Aplikacje proszę składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki pok. 712 UG VII piętro Rektorat UG

 80-309 Gdańsk  ul. Bażyńskiego 8 w terminie do dnia 8 listopada 2019 r.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko samodzielny referent w sekretariacie Szkoły Doktorskiej oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent w sekretariacie Szkoły Doktorskiej.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.