fbpx Komunikat Rektora UG z dnia 15.11.2019r. w sprawie zasad dotyczących przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora ‒ wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.10.2019r. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komunikat Rektora UG z dnia 15.11.2019r. w sprawie zasad dotyczących przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora ‒ wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.10.2019r.

Komunikat Rektora UG z dnia 15.11.2019r. w sprawie zasad dotyczących przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora ‒ wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.10.2019r.

W związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), informuję o obowiązywaniu następujących zasad przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora – wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 2019 roku.

 

 

I. Słowniczek

 

Ilekroć w komunikacie jest mowa o:

 1. Centralnej Komisji  – należy przez to rozumieć Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. dyscyplinie – należy przez to rozumieć dyscyplinę naukową;
 3. dziedzinie – należy przez to rozumieć dziedzinę nauki;
 4. komisji doktorskiej – należy przez to rozumieć komisję, powołaną przez Senat albo radę dyscypliny naukowej działającą w Uniwersytecie Gdańskim, właściwą do dokonywania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora;
 5. obronie – należy przez to rozumieć publiczną obronę rozprawy doktorskiej;
 6. radzie dyscypliny – należy przez to rozumieć radę dyscypliny naukowej działającą w Uniwersytecie Gdańskim;
 7. rozprawie – należy przez to rozumieć rozprawę doktorską;
 8. stopniu doktora – należy przez to rozumieć stopień naukowy doktora;
 9. stopniu doktora habilitowanego – należy przez to rozumieć stopień naukowy doktora habilitowanego;
 10. Senacie – należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

II. Zasady dotyczące przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim przewodów doktorskich ‒ wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 2019 roku

 

 1. Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2019 roku są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że:
 1. czynności związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, które poprzednio wykonywała rada wydziału, obecnie wykonuje:

‒ właściwa rada dyscypliny – w przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie i dyscyplinie,

‒ Senat – w przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie;

 1. stopień doktora nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), to jest obecnie w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

 

 1. Dotychczasowe zasady są określone przepisami:
 1. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.), oraz
 2. aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w lit. a, obowiązujących w dniu wszczęcia przewodu doktorskiego, a w szczególności rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

Zasady dotyczące przeprowadzania przewodów doktorskich są określone w przepisach wyżej przywołanych. Niniejszy komunikat wskazuje przede wszystkim te czynności przewodu doktorskiego, które obecnie są podejmowane na poszczególnych etapach przewodu przez inne organy lub osoby albo w inny sposób niż dotychczas. Komunikat nie stanowi też podstawy prawnej podejmowanych czynności, bowiem takie podstawy prawne wynikają wyłącznie z wyżej przywołanych przepisów.

 

 1. Dziekan niezwłocznie przekazuje radzie dyscypliny właściwej ze względu na dyscyplinę, do której należą zagadnienia naukowe objęte tematem rozprawy lub rozprawą, dokumentację dotyczącą przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 2019 roku. Właściwość rady dyscypliny określa się według przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818). W przypadku, gdy temat rozprawy lub rozprawa obejmuje zagadnienia naukowe należące do różnych dziedzin, dziekan niezwłocznie przekazuje dokumentację Senatowi.

 

 1. Dotychczas dokonane czynności przewodu doktorskiego pozostają w mocy.

 

 1. Zmiany promotora, drugiego promotora, kopromotora i promotora pomocniczego może dokonać Senat – w przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie, albo rada dyscypliny przeprowadzająca przewód doktorski.

 

 1. Senat – w przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie, albo rada dyscypliny przeprowadzająca przewód doktorski powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:
 1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej ‒ w składzie co najmniej czterech osób spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającego szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, z uwzględnieniem że dyscyplinę podstawową, jak i wymogi w zakresie dziedzin i dyscyplin w których członkowie komisji posiadają tytuły lub stopnie naukowe, określa się według dotychczasowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065);
 2. dyscypliny dodatkowej ‒ w składzie co najmniej trzech osób spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającego szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, z uwzględnieniem że dyscyplinę dodatkową, jak i wymogi w zakresie dziedzin i dyscyplin w których członkowie komisji posiadają tytuły lub stopnie naukowe, określa się według dotychczasowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065);
 3. nowożytnego języka obcego ‒ w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

 

 1. Senat powołuje, a rada dyscypliny przeprowadzająca przewód doktorski ‒ może powołać do przyjęcia rozprawy i jej dopuszczenia do obrony oraz do przyjęcia obrony co najmniej siedmioosobową komisję doktorską, złożoną z:
 1. nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, zarówno z rady dyscypliny, jaki i spoza niej, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, którzy spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającego szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, z uwzględnieniem, że wymogi w zakresie dziedzin i dyscyplin, w których członkowie komisji posiadają tytuły lub stopnie naukowe, określa się według dotychczasowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065);
 2. recenzentów rozprawy doktorskiej;
 3. promotora albo promotorów lub drugiego promotora, jeżeli został wyznaczony.

 

 1. Komisja doktorska:
 1. podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do obrony;
 2. przeprowadza obronę;
 3. podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony;
 4. przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go odpowiednio Senatowi albo radzie dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski.

 

 1. Terminy egzaminów doktorskich ustala odpowiednio przewodniczący Senatu albo przewodniczący rady dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski w porozumieniu z komisjami przeprowadzającymi egzaminy doktorskie.

 

 1. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich odpowiednio Senat albo rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek osoby obiegającej się o nadanie stopnia doktora, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

 

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedkłada rozprawę promotorowi lub promotorom lub drugiemu promotorowi lub kopromotorowi. Promotor przekazuje rozprawę odpowiednio przewodniczącemu Senatu albo przewodniczącemu rady dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski. Rozprawa jest przedkładana oraz przekazywana wraz z dokumentacją wskazaną w wyżej przywołanych przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

 1. Po przekazaniu rozprawy odpowiednio Senat albo rada dyscypliny, na wniosek przewodniczącego, powołuje co najmniej dwóch recenzentów. Termin przedstawienia recenzji, w uzasadnionych przypadkach, odpowiednio Senat albo rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski może przedłużyć o miesiąc.

 

 1. W przypadku gdy komisja doktorska zwróciła się do osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora o uzupełnienie lub poprawę rozprawy ‒ w określonym terminie i zgodnie z wnioskiem recenzenta, uzupełnioną lub poprawioną rozprawę ta osoba przedkłada odpowiednio przewodniczącemu Senatu albo przewodniczącemu rady dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski. W takim przypadku przewodniczący kieruje rozprawę do ponownej oceny przez tych samych recenzentów.

 

 1. Rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotorów lub drugiego promotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do obrony. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem odpowiednio Senatowi, który podejmuje uchwałę w tej sprawie, albo radzie dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.

 

 1. Kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy przekazuje Centralnej Komisji odpowiednio przewodniczący Senatu albo przewodniczący rady dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski.

 

 1. Odpowiednio senat albo rada dyscypliny naukowej przeprowadzająca przewód doktorski zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie o terminie i miejscu obrony, a także podejmuje na zasadach dotychczasowych inne działania o charakterze informacyjnym.

 

 1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski albo komisji doktorskiej. Po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora głównych założeń i wyników rozprawy, przewodniczący rady albo komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję.

 

 1. Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym:
 1. rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, z tym że uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem odpowiednio Senatowi, który podejmuje uchwałę w tej sprawie, albo radzie dyscypliny, która podejmuje uchwałę w tej sprawie;
 2. rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora, albo komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały odpowiednio Senatu – w przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie, albo rady dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora, a Senat albo rada podejmuje uchwałę w tej sprawie.

 

 1. Senat – w przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie, albo rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie:
 1. nie przystąpi do egzaminów doktorskich, albo
 2. nie przedstawi rozprawy doktorskiej.

 

 1. Na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora Senat – w przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie, albo rada dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski może podjąć uchwałę o umorzeniu tego przewodu doktorskiego.

 

 1. Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku zamyka się w drodze uchwały Senatu – w przypadku nadawania stopnia doktora w dziedzinie, albo uchwały rady dyscypliny przeprowadzającej przewód doktorski.

 

 

III. Zasady dotyczące przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowań habilitacyjnych ‒ wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 2019 roku

 

 1. Postępowania habilitacyjne wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2019 roku są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że stopień doktora habilitowanego nadaje właściwa rada dyscypliny w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), to jest w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

 

 1. Dotychczasowe zasady są określone przepisami:
 1. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.), oraz
 2. aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w lit. a, obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania habilitacyjnego, a w szczególności rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań habilitacyjnych są określone w przepisach wyżej przywołanych. Niniejszy komunikat wskazuje przede wszystkim te czynności, które obecnie są podejmowane na poszczególnych etapach postępowania przez inne organy lub osoby albo w inny sposób niż dotychczas. Komunikat nie stanowi też podstawy prawnej podejmowanych czynności, bowiem takie podstawy prawne wynikają wyłącznie z wyżej przywołanych przepisów.

 

 1. Dziekan niezwłocznie przekazuje radzie dyscypliny właściwej ze względu na dyscyplinę obejmującą zagadnienia naukowe związane z osiągnięciami osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego dokumentację dotyczącą postępowań habilitacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 2019 roku. Właściwość rady dyscypliny określa się według przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

 

 1. Czynności dotychczas dokonane w postępowaniu habilitacyjnym pozostają w mocy.

 

 1. W przypadku gdy Uniwersytet Gdański został wskazany jako właściwy do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, dokumentację dotyczącą tego postępowania przekazaną Uniwersytetowi przez Centralną Komisję, niezwłocznie przekazuje się przewodniczącemu właściwej rady dyscypliny.

 

 1. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego rada dyscypliny wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta komisji, którzy zostaną powołani w skład komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję.

 

 1. W przypadku gdy rada dyscypliny nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przewodniczący rady dyscypliny niezwłocznie informuje o tym Centralną Komisję.

 

 1. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie dyscypliny przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii rada dyscypliny, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Na posiedzenie rady dyscypliny, na którym ma być podjęta uchwała w tej sprawie, zaprasza się członków komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu.

 

 1. Rada dyscypliny przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

 

 1. W terminie czternastu dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przewodniczący rady dyscypliny przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne przekazuje Centralnej Komisji:
 1. kopię tej uchwały,
 2. kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 3. kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym

‒ zapisane na informatycznym nośniku danych.

 

 1. Na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego rada dyscypliny przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne może podjąć uchwałę o umorzeniu tego postępowania.

 

 1. Postępowanie habilitacyjne niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku zamyka się w drodze uchwały rady dyscypliny przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne.

 

 

IV. Zasady dotyczące przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowań o nadanie tytułu profesora ‒ wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 2019 roku

 

 1. Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2019 roku są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że tytuł profesora nadaje się w dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), to jest w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

 

 1. Dotychczasowe zasady są określone przepisami:
 1. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.), oraz
 2. aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w lit. a, obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora, a w szczególności rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora są określone w przepisach wyżej przywołanych. Niniejszy komunikat wskazuje przede wszystkim te czynności, które obecnie są podejmowane na poszczególnych etapach postępowania przez inne organy lub osoby albo w inny sposób niż dotychczas. Komunikat nie stanowi też podstawy prawnej podejmowanych czynności, bowiem takie podstawy prawne wynikają wyłącznie z wyżej przywołanych przepisów.

 

 1. Czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi Senat.

 

 1. Jeżeli w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nie zostali powołani recenzenci, Senat przekazuje Centralnej Komisji listę co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami Senatu, obejmującą imiona i nazwiska kandydatów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby.

 

 1. Jeżeli w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nie zlecono sporządzenia recenzji, przewodniczący Senatu, po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie dwóch miesięcy, recenzji zawierających:
 1. szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.);
 2. stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.

 

 1. Jeżeli w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nie został powołany zespół w celu przygotowania projektów uchwał w sprawach wyznaczenia kandydatów na recenzentów oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, Senat może powołać taki zespół złożony z członków Senatu posiadających tytuł profesora. W takim przypadku Senat może również powołać w tym celu, jako doraźną komisję senacką, zespół, którego skład odpowiada zespołowi powołanemu przez radę wydziału przeprowadzającą wszczęte i niezakończone przed dniem 31 października 2019 r. postępowanie o nadanie tytułu profesora.

 

 1. Po zapoznaniu się z recenzjami Senat podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Na posiedzenie Senatu, na którym ma być podjęta uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, zaprasza się recenzentów, bez prawa głosu.

 

 1. Uchwała Senatu w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 1. Senat po podjęciu uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora przesyła go wraz z aktami postępowania, w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały, do Centralnej Komisji.

 

 1. W przypadku podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, Senat lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora może, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 1. Na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora Senat może podjąć uchwałę o umorzeniu tego postępowania.

 

 1. Postępowanie o nadanie tytułu profesora niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku zamyka się w drodze uchwały Senatu.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała