fbpx Oferta pracy: samodzielny referent/ specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych - 100% etatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oferta pracy: samodzielny referent/ specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych - 100% etatu

Oferta pracy: samodzielny referent/ specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych - 100% etatu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Dział Zamówień Publicznych/Sekcja Zamówień Publicznych

Stanowisko

samodzielny referent/ specjalista

Wymiar etatu

100 % - pełny wymiar etatu

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA:

 1. wykształcenie  wyższe preferowane z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych lub

prawniczych,

 1. bardzo dobra znajomość MS Office i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w 

pracy biurowej,

 1. mile widziane doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 3. odpowiedzialność, dokładność i dobra organizacja pracy,
 4. zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
 6. znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawy o finansach publicznych.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

List motywacyjny,

Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Aplikacja należy składać w  zamkniętych kopertach w Dziale Zamówień Publicznych  ( Nowy Rektorat   pok. nr 115 , 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8 )  w terminie :  do 5 grudnia 2019r.

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent/specjalista - Dział Zamówień Publicznych Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.