fbpx Oferta pracy: samodzielny księgowy w Dziale Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku - 100% etatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oferta pracy: samodzielny księgowy w Dziale Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku - 100% etatu

Oferta pracy: samodzielny księgowy w Dziale Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku - 100% etatu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Dział Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku

Stanowisko

Samodzielny księgowy

Wymiar etatu

100%

 

WYMAGANIA:

  • wykształcenie średnie (preferowane wyższe),
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
  • dobra znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

  • Curriculum  vitae (z  uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostali wyłonieni do dalszego procedowania.

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Samodzielna księgowa oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielna księgowa

 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

 a. prawo dostępu do treści swoich danych,

 b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

 c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

 d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

Jednostka organizacyjna

Dyrktor Finansowy UG pok. 311 (3 piętro)

adres

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8

adres e-mail (opcjonalnie)

kwestor@ug.edu.pl

 


w terminie do dnia   10.12.2019