fbpx Oferta pracy UG: specjalista inżynieryjno-techniczny /engineering technical specialist w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oferta pracy UG: specjalista inżynieryjno-techniczny /engineering technical specialist w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT)

Oferta pracy UG: specjalista inżynieryjno-techniczny /engineering technical specialist w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT)

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Uniwersytet Gdański

Stanowisko

specjalista inżynieryjno-techniczny /engineering technical specialist

Wymiar etatu

wymiar etatu do negocjacji od 50% do 100%, umowa o pracę na 12 miesięcy (możliwość przedłużenia) / involvement from 50% to 100% - negotiable, employment contract for 12 months with the possibility of extension

 

Uniwersytet Gdański poszukuje specjalisty inżynieryjno-technicznego w związku z realizacją projektu  „International Centre for Theory of Quantum Technologies”, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

The University of Gdansk is looking for an engineering technical specialist for the project International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT), funded by the Foundation for Polish Science within International Research Agenda Programme co-financed by European Union.

https://www.fnp.org.pl/assets/Logotypy_pasek_PL.jpg

 

ZAKRES ZADAŃ / RESPONSIBILITIES

 • bezpośrednie wsparcie techniczne personelu B+R:  instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN,
 • wybór specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych,
 • prowadzenie ewidencji specjalistycznego sprzętu i  oprogramowania
 • wsparcie operacyjne w  pracach Centrum Informatycznego
 • zapewnienie dobrego stanu technicznego urządzeń i aparatury oraz dbałość o ich właściwą obsługę i serwisowanie
 • nadzór nad serwerami, routerami, terminalami i komputerami osobistymi
 • dbałość, by infrastruktura informatyczna pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników B+R spełniały istotne wymagania techniczne i BHP
 • wyszukiwanie rozwiązań problemów i ich diagnozowanie
 • udzielanie porad technicznych użytkownikom sieci
 • administrowanie klastrem obliczeniowym

·direct technical support for R&D personnel: installation and configuration of hardware and software, installation of cabling and configuration of LAN, WAN,

·selection of specialized hardware, software and IT services,

·keeping records for specialist purchases of hardware & software

·operational assistance in tasks of the IT department.

·ensuring good technical condition of equipment and devices and taking care of their proper maintenance and servicing

·supervision of servers, routers, terminals and personal computers

·ensuring that IT infrastructure of premises used by R&D staff meets the necessary technical and occupational health and safety requirements

·finding and diagnosing problems

·providing technical advice to network users

·administering a computing cluster

 

WYMAGANIA/ REQUIREMENTS


·knowledge of server systems and LANs

·basic knowledge of electronics

·good knowledge of English

·fluent knowledge of  Polish

·self-discipline

·good time management

·good communication skills

·candidates with professional experience will be preferred

·university degree (at least bachelor’s degree) in science (preferably in computer science) will be an additional advantage

 

WYMAGANE  DOKUMENTY/ REQUIRED DOCUMENTS

1.curriculum vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dokument przygotowany dwujęzycznie polski/angielski);

2.list motywacyjny (dokument przygotowany dwujęzycznie polski/angielski) – do 2 stron A4;

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

4.dane kontaktowe (imię nazwisko, adres e-mail) dwóch osób (poprzednich pracodawców/ opiekunów lub współpracowników), które wystawią referencje dla kandydata.

1.curriculum vitae (with description of previous work employment, in two languages Polish/ English);

2.motivation letter (in two languages Polish/ English) – up to 2 pages;

3.copy of documents confirming education and qualifications;

 1. names and contact details (e-mail addresses) of two previous employers/supervisors or collaborators, who may provide references for the candidate.

 

KLAUZULA ZGODY / CONSENT CLAUSE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny  oferowane przez Uniwersytet Gdański w ramach realizacji projektu „International Centre for Theory of Quantum Technologies”, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

“I hereby give consent for the University of Gdansk to process my personal data as contained in application documents for the purposes of the recruitment process for the position of the engineering technical specialist offered by the University of Gdansk as part of project: “International Centre for Theory of Quantum Technologies”, in accordance with the general regulation of 27 April 2016 on the protection of personal data.

Moreover, I declare that I have been informed as to the option of withdrawing my consent at any moment and that withdrawal shall not interfere with the legality of the processing conducted on the basis of my consent prior to the withdrawal.”

 

SKŁADANIE OFERT / SUBMISSION

 

Aplikacje proszę składać drogą elektroniczną w terminie do dnia 24 lutego 2020 na adres: ictqt@ug.edu.pl

Prosimy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 1997r., poz883 z późniejszymi zmianami). Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami oraz prawo do unieważnienia konkursu na ww. stanowisko bez podania przyczyny.

 

Szczegółowa oferta w załączeniu.

 

Please send in applications until February 24, 2020  to: ictqt@ug.edu.pl
 

Please attach your consent to the processing of your personal data in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (i. e. Journal of Laws of 1997, item 883, as amended). We reserve the right to contact only selected candidates and the right to cancel the competition for this position without giving any reason.

 

A detailed offer is attached.

 

 


 

ZałącznikWielkość
PDF icon Kwestionariusz osovowy / Personal Questionaire256.48 KB
PDF icon Job offer114.71 KB
PDF icon Informacja o pracy325.92 KB