fbpx konkurs | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 217 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

196 wniosków uzyskało ocenę pozytywną

Miniatura 1

Zgodnie z ogłoszoną w sierpniu 2017 r. przez koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znaleźli się:

Erasmus +

W ostatnich dniach Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyjęła do realizacji złożony przez Uniwersytet Gdański wniosek o mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w konkursie roku 2017 (tzw. akcja KA107-2017) w ramach programu Erasmus+. UG otrzyma dofinansowanie w maksymalnej kwocie 98 565 EUR na realizację 34 mobilności.

SONATINA 1

3 sierpnia 2017 r. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu SONATINA. Jego laureatom przekazane zostanie ponad 24 mln zł, dzięki którym polscy naukowcy nie tylko zrealizują swoje badania, ale też odbędą międzynarodowe staże. Opublikowano również nazwiska pierwszych laureatów konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe.

BONUS

Projekt dr. hab. Jarosława Tęgowskiego, prof. UG Baltic Sea environmental assessments by opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring (ECOMAP) otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Blue Baltic Międzynarodowego Programu BONUS-185.

Erasmus +

Projekt dr hab. Sylwii Mrozowskiej "Energy for the future. European studies to challenges in the European Union" (EUnergy) otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Projekt koncentruje się na dwóch celach właściwych dla Jean Monnet Modules.

Etiuda 5

26 lipca 2017 r. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA. W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekaże ponad 9,9 mln zł. O finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Logo WFOŚiGW

Dwa projekty z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe (edycja 2017)".

Logo FNP

Dr Alicja Chmielewska otrzymała grant w wysokości 799 963 zł przyznany w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POWROTY.

FNP

Dr Michał Roman Szymański otrzymał grant w wysokości 2 000 000 zł przyznany w ramach programu FIRST TEAM. Projekt "Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies"  będzie realizowany na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.