Study in Pomorskie – porozumienie Samorządu Województwa Pomorskiego oraz pomorskich uczelni | Serwis główny UG

Study in Pomorskie – porozumienie Samorządu Województwa Pomorskiego oraz pomorskich uczelni

Study in Pomorskie – porozumienie na rzecz wspierania działań służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie ich konkurencyjności oraz wzmocnieniu konkurencyjności regionu zostało podpisane przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz osiem pomorskich uczelni. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest Uniwersytet Gdański.

Porozumienie na rzecz realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Study in Pomorskie” stanowi jedno z narzędzi wdrażania zobowiązania wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn.: „Przygotowanie i wypromowanie, z udziałem kluczowych pomorskich uczelni, kompleksowej oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicznych naukowców”.

Na mocy porozumienia „Study in Pomorskie” Samorząd Województwa Pomorskiego oraz pomorskie uczelnie (sygnatariusze porozumienia) zobowiązali się do corocznego opracowywania planu działań, który będzie określał zakres realizowanych w danym roku wspólnych przedsięwzięć, wskazywał ich liderów, a także określał roczne finansowe zaangażowanie sygnatariuszy porozumienia. Środki niezbędne do realizacji porozumienia pochodzić będą z budżetu województwa pomorskiego (Samorząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o wygospodarowaniu środków z budżetu Województwa na 2017 rok w wysokości 100.000 PLN) oraz budżetów uczelni – sygnatariuszy porozumienia.

Porozumienie zostało podpisane 14 marca 2017 roku. Sygnatariuszami porozumienia jest Samorząd Województwa Pomorskiego oraz pomorskie uczelnie:

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański. 

Study in Pomorskie to wspólna inicjatywa szkół wyższych, w ramach której prowadzone będą m.in. następujące działania:

 • stworzenie spójnej i efektywnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej 
 • stworzenie platformy informacyjnej o pozycji naukowej i potencjale badawczym uczelni oraz atrakcyjności pomorskich miast, Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta i województwa 
 • zmiana wizerunku województwa jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom, umożliwiającego studia na wysokim poziomie, poprawa jakości obsługi studentów i pracowników z zagranicy 
 • zwiększenie powiązań sieciowych uczelni na poziomie województwa i poza nim, intensyfikacja współpracy badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej i społeczno-kulturalnej, organizacja wspólnych przedsięwzięć przez pomorskie uczelnie (np. udział w imprezach targowo-wystawienniczych, konferencjach).

Wspólne działania Samorządu województwa Pomorskiego oraz pomorskich uczelni mają się przyczynić m.in. zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzących spoza województwa pomorskiego studiujących na pomorskich uczelniach, zatrzymania na regionalnych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich, stworzenia wspólnej, skoordynowanej i efektywnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej, poprawy wizerunku województwa jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom, umożliwiającego studia na wysokim poziomie, poprawy jakości obsługi studentów i pracowników z zagranicy, a także zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni.

Studenci zagraniczni na Uniwersytecie Gdańskim

W roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Gdańskim studiuje łącznie 724 obcokrajowców – 665 studentów oraz 59 doktorantów.

 • 474 studentów na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich (ramach pełnego cyklu studiów, którzy studiują na zasadach odpłatnych lub bezpłatnie z Kartą Polaka, jako stypendyści polskiego rządu i innych programów stypendialnych). Są to studenci niemal z całego świata, wśród których największą grupę stanowią studenci z Ukrainy (194), Rosji (61), Chin (29) oraz Litwy (29). Najpopularniejszym kierunkiem jest International Business 
 • 191 studentów w ramach Programu Erasmus+. Są to studenci, którzy przyjeżdżają na jeden lub dwa semestry. Pochodzą ze wszystkich krajów europejskich oraz z tych uczelni, z którymi UG ma podpisaną umowę. Największą liczbę wśród Erasmusów stanowią Hiszpanie. Coraz częściej na studiowanie u nas decydują się Niemcy, Turcy, Włosi, Francuzi i Rumuni. Najpopularniejszymi w tym roku kierunkami studiów wśród Erasmusów są: ekonomia, pedagogika i prawo 
 • 59 doktorantów. 

Studenci obcokrajowcy mogą studiować na UG w języku angielskim lub polskim. Oferta Uniwersytetu Gdańskiego w języku angielskim to 6 kierunków studiów I stopnia (Bachelor); 5 kierunków studiów II stopnia (Master) oraz 5 studiów doktoranckich (PhD). Oferta w języku polskim to 72 kierunki studiów I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz 20 studiów doktoranckich (warunkiem studiowania jest znajomość języka polskiego oraz przejście procesu rekrutacji – zasady jak dla studentów z Polski).

Kierunki studiów na UG prowadzone całkowicie w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (trzyletnie) – Bachelor’s degree studies

 • International Business
 • European Business Administration
 • Financial analyst
 • Mathematics
 • Physics
 • Medical Physics. 

Studia drugiego stopnia (dwuletnie) – Master’s degree studies

 • International Business
 • European and International Business Law (w planach od roku 2017/2018)
 • Mathematics
 • Physics
 • Medical Physics.

Studia doktoranckie – (Doctoral degree - PhD)

 • Doctoral (PhD) Studies in Law in English
 • English Language part-time doctoral studies in Economics
 • Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling
 • International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM)
 • Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Studies.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 marca 2017 roku, 11:44